News

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसमी बेलुन सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति Date:20-06-2018

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र त्रिभुिन विश्वविद्यालय, जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रिय विभागको संयुक्त सहकार्यमा आज मिति २०७५।३।६ गते देखि त्रि.वि.वि. कीर्तिपुरबाट विहान ०५:३७ बजे मौसमी बेलुन (Radiosonde) उडाईएको छ । अब देखि नियमित रुपमा विहान ०५:३० बजे यस्ता बेलुनहरु सोहि स्थानबाट उडाइने कार्यक्रम रहेको छ । आज उडाईएको बेलुन १९ कि.मि. माथि सम्म पुगी विहान ०८:१५ बजे सुन्दरीजल आसपासमा खसेको थियो । हाईड्रोजन ग्यास भरिएको यस्ता बेलुन माथि बढ्दै जाँदा न्यून हावाको चापका कारण फुक्दै जाने र एउटा उचाईमा पुगेपछि फुट्ने गर्दछ । बेलुनमा जडित सेन्सरले नियमित रूपमा मौसमी तथ्यांक पठाउने गर्दछ । आज उडाईएको मौसमी बेलुनको उड्दाको सरदर गति ६ मिटर प्रति सेकेण्ड र झर्दाको गति ३ मिटर प्रति सेकेण्ड रहेको थियो । बेलुन झर्दा त्यसमा झुण्डाईएको प्यारासुटको माध्यमबाट विस्तारै झर्ने हुँदा जोखिम अत्यन्त कम हुन्छ । यसरी प्रयोग भईसकेका बेलुन कसैले फेला पार्नु भएमा यस विभागमा पुर्याई दिनु हुन वा सम्पर्क गर्नु हुन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग हार्दिक अनुरोध गर्दछ । यस सम्बन्धि सूचना उडाईएको उपकरणमा टाँस गरिएको छ । माथिल्लो वायुमण्डलको मौसमी सूचना मौसम पूर्वानुमानका लागि उपयोगी हुने र पूर्वानुमान अझ भरपर्दो हुने विश्वास विभागले लिएको छ ।

आजको मौसमी बेलुनको उडानको शुभारम्भ त्रि.वि.वि. का रजिष्टार श्री डिल्ली राम उप्रेति र जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्माले संयुक्त रुपमा गर्नु भएको थियो ।

 

 

मिति २०७५/०३/०६

http://www.dhm.gov.np/uploads/getdown/1454071866DHM.pdf

नेपालमा शितलहर Date:24-01-2015

शितलहर लागेको दिन न्युनतम तापक्रम सामान्य वृदि र अधितकतम तापक्रम उल्लेख्य रुपमा घटने हुन्छ ।
विस्तृत लेख गोरखापत्र अनलाइनको तलको लिंकमा हेर्न सकिनेछ ।
 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रेस विज्ञप्ति Date:20-01-2015

sf7df08f}sf] cfsf;df cfh ljxfg sl/j !!M!% lt/ b'O{ j6f ;dfgfGt/ /]vf h:tf] ;]tf] w;f{ b]lvPsf]df w]/}sf] lh1f;f / sf}t'xntfsf] ljifo /xof] . of] c? s]xL geP/ xjfO{hxfhn] 5f]8]sf] hn jfik / wF'jfsf s0fx?sf sf/0f w]/} lr;f] cj:yfdf jGg] jfbn (Contrail) g} xf] . Hofb} Go"g tfkqmdsf sf/0f xjfO{hxfhjf6 kmoflsPsf] hnjfik t'?Gt b|'lje't eO{ jfbnsf] ?kdf kl/0ft x'g] / jfbnsf] /]vfsf] ?kdf b]vf kb{5 . s]xL ;dokl5 jfo'sf] sf/0fn] ubf{ of] jfo'd08ndf 3'nldn eO{ /]vfsf] ?kdf /xL /xb}g . xjfO{hxfhsf] b'O{ j6f k|f]k]n/ -k+vf_ x'g] xFbf jfbnsf b'O{ j6f ;dfgfGt/ /]vf b]vf k/]sf x'g . lqe"jg cGt/fli6«o ljdfg:ynsf] 6fj/n] lbPsf] hfgsf/L cg';f/ pQm hxfh e"6fg @)$ lyof] / kf/f] jf6 lbNnLsf] nflu p8fg e/]sf] lyof] .
 
ldltM @)&!.!).)^

अतिजन्य मौसमी गतिविधि र नेपालले भविष्यमा अपनाउनु पर्ने कार्ययोजना तथा मौसमी सूचना सम्प्रेषण स Date:28-10-2014

आज मिति २०७१।७।११ गतेका दिन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्ण चन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा वसेको अतिजन्य मौसमी गतिविधि र नेपालले भविष्यमा अपनाउनु पर्ने कार्ययोजना तथा मौसमी सूचना सम्प्रेषण संयन्त्रका वारेमा विभिन्न सरोकारवालाहरुका वीच भएको अन्तरक्रियाबाट निम्न अनुसार कार्यहरु गर्ने गराउने निर्णय गरियको छ ।

http://www.dhm.gov.np/uploads/getdown/765504119Extreme%20Weather%20EWS%20Mechanism.pdf

Press Release for Current Flood Situation of Nepal Date:17-08-2014

The document in the following link is the press release from Department of Hydrology and Meteorology for Current situation of Flood in Nepal

http://www.dhm.gov.np/uploads/getdown/1729258135Press%20Relese_dhm_bhadra1.pdf

South Asian Climate Outlook Forum (SASCOF-5) Pune, India, 14-23 April 2014 Consensus Statement Date:06-05-2014

South Asian Climate Outlook Forum (SASCOF-5) Pune, India, 14-23 April 2014 Consensus Statement

 

Summary
Below-normal to normal rainfall is most likely during the 2014 summer monsoon season (June – September) over south Asia as a whole. Below-normal rainfall is likely over broad areas of western, central and southwestern parts of South Asia and some areas in the northeastern-most parts of the region. Normal rainfall is likely over broad areas of northwestern and eastern parts and some island areas in the southernmost parts of the region.
This consensus outlook for the 2014 southwest monsoon rainfall over South Asia has been developed through an expert assessment of the prevailing global climate conditions and forecasts from different climate models from around the world. There is strong consensus among the experts about the possibility of evolution of an El Niño event during the summer monsoon season. However, it is recognized that there is uncertainty in the intensity of the El Niño event. There is also consensus about the potential for adverse impacts of El Niño on the monsoon rainfall over the region. However, other regional and global factors also can affect the monsoon rainfall patterns over the region.
For more information and further updates on the summer monsoon outlook on national scale, the respective National Meteorological and Hydrological Services (NMHSs) may be consulted.

http://dhm.gov.np/uploads/getdown/1422740694consensus%20statement_2014_23apr14_final.pdf

Finnish Meteorological Institute development co-operation project continues in Nepal Date:15-09-2013

The Finnish Meteorological Institute will continue its successful co-operation with the Department of Hydrology and Meteorology of Nepal. The goal is to produce advanced weather services.

Photo: Irma Ylikangas

Photo: Irma Ylikangas

The Finnish Meteorological Institute (FMI) is continuing its co-operation, which got off to an excellent start, with the Department of Hydrology and Meteorology of Nepal (DHM) in a new FNEP2 project. The goal of the project is to improve Nepalese meteorological expertise and preparedness for natural disasters, which climate change is expected to increase in the future. The three-year project is an ICI (Institutional Cooperation Instrument) funded by the Finnish Ministry for Foreign Affairs. The project agreements were signed in the spring and summer, with the project launch slated for autumn of 2013.

http://en.ilmatieteenlaitos.fi/press-release/1204679

Weather and Climate Resilience (WMO NEWS) Date:01-09-2013

Effective preparedness through National Meteorological and Hydrological Services1

by David Rogers and Vladimir Tsirkunov of the World Bank

Faced with a growing risk of weather and climate related disasters that can set back economic and social development for years, the global community needs to act quickly to strengthen National Meteorological and Hydrological Services (NMHSs). This strengthening should be done in a way that transforms weak agencies – especially in the developing world – into robust professional agencies capable of delivering the right information to the right people at the right time. Although the price tag of modernizing and sustaining NMHSs will be considerable, the rewards for the country and its citizens will be much higher. The World Bank, working closely with WMO and other development partners, can help countries navigate this complex task in a timely, efficient manner.1

The need to serve more elaborate societal needs, minimize growing economic losses from natural hazards and help countries adapt to climate change is increasing the importance of weather, climate and water information. Weather, climate and water affect societies and economies through extreme events, such as tropical cyclones, floods, high winds, storm surges and prolonged droughts, and through high impact weather and climate events that affect demand for electricity and production capacity, planting and harvesting dates, managing construction, transportation networks and inventories, and human health.

More news on

http://www.wmo.int/pages/publications/bulletin_en/weather-and-climate-resilience_en.html

5,000 Nepalese affected by Uttarakhand flood Date:07-09-2013

The government says that some five thousand Nepalis were affected by the heavy downpour and the subsequent floods and landslides it triggered in Uttarakhanda of India on June 16 and 17.

The Ministry of Foreign Affairs stated that nearly five thousand Nepalis including those operating hotels and shops at Badrinath and Kedarnath and surrounding areas, those carrying the pilgrims to these places and those who reached there for pilgrimage were in these places at the time of the disaster.

A team that went to the flood-affected area from New Delhi last week for collecting information on the real situation of the Nepalis in the area gave out the information that five thousand Nepali citizens including three thousand 900 people who carried the pilgrims, 158 hotel operators and those operating small shops near the temples and nearby areas and those who reached there for paying homage from different pl;aces of Nepal, were present in Uttarakhand when the disaster struck, Foreign Ministry spokesman Deepak Dhital said.

Dhital said that according to the details collected by the team Nepalis incurred property loss of over four million Indian rupees due to the disaster. The Indian authorities informed the Nepali team that no Nepali was found involved in the looting of property and goods that took place in the flood-affected area, he added.

The Uttarakhand State officials suggested the team to collect the particulars of the pilgrims from all the 75 districts of Nepal, saying they didnot have the exact data regarding the number of Nepalis affected or displaced or killed, Ministry spokesman Dhital said, quoting the Nepalese Embassy in New Delhi, India.

Only 165 of the people who went on pilgrimage to Badri Kedar during that time have come into contact.

More than one thousand people were killed and an equal number were reported missing by the Indian media. The flood and landslide destroyed infrastructure including roads, buildings and bridges with investments of billions of rupees.
 
   
Published on 2013-09-07 18:30:59
http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=61002